Zbrodnia wg prokuratury


Byłem przesłuchany w charakterze świadka na zlecenie Prokuratury Krajowej w sprawie dowodów obciążających sprawcę winnego przypisania pilotom zbrodni w celu sfałszowania sposobu śmierci brata.


Czynności procesowe zlecone przez Prokuraturę Krajową dotyczą sprawy analogicznej jak afera spółki Srebrna. Obie łączy ta sama osoba głównego podejrzanego oraz takie samo działanie prokuratury nakierowane na ochronę podejrzanego sprawcy przed przesłuchaniem i zapewnienie mu bezkarności. Różnica działań polega na metodzie ochrony. W sprawie Srebrnej metodą jest przewlekanie. W przedmiotowej sprawie prokuratura złamała prawo. Ochroniła podejrzanego przed przesłuchaniem przez jawne poświadczenie nieprawdy w postanowieniu. Wykorzystała ten zabieg do zakończenie czynności procesowych.

Obie sprawy zrzucają dwie różne maski sprawcy. Srebrna zrzuca maskę skromnego polityka i odsłania oblicza dewelopera… dbającego o interesy partii i wyborców, czyli paradoksalnie odsłania działanie godne pochwały. W drugiej sprawie idzie o dowody obciążające sprawcę winnego fałszerstw i skrajnie niemoralnych czynów. Materiał dowodowy obciąża sprawcę winnego największego podziału Polaków oraz obciąża prokurator Hannę Lewinson.


1. ZŁO wg PROKURATURY

Kłamstwo – pojęcie raczej publicystyczne, to nie to samo co przestępstwo. Dla rozstrzygnięcia sporu konieczne jest przejście z poziomu kłamstw mających publicystyczny charakter na poziom przestępstwa i dowodów sprawcy winnego sfałszowania przebiegu katastrofy, przy udziale swoich ekspertów z podkomisji MON. Dowody nieprawdziwych ustaleń fałszujących przebieg katastrofy zostały dołączone do akt prokuratury. Mechanizmy fałszerstw i ich konsekwencje zostały trafnie i precyzyjnie opisane przez prokurator Hannę Lewinson w wątku kryminalnym czynów sprawcy.

Kodeks Karny
i zbezczeszczenie pamięci zmarłych.

Kwestię bezczeszczenia pamięci zmarłych obejmuje czyn ZNIESŁAWIENIA, art. 212 KK, cytat: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób (…) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej, podlega grzywnie albo karze (…). Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Istnieje bliźniacze ZNIEWAŻENIE, art. 216 KK, cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie, karze (…)„. ZNIEWAŻENIE wymaga spełnienia warunku obecności osoby znieważonej lub możliwość dotarcia znieważenia do tej osoby. Jest zrozumiałe, iż warunek ten wyklucza stosowanie znieważenia w stosunku do osoby nieżyjącej.

NIE MOŻNA ZNIEWAŻYĆ ZMARŁYCH!

Zbezczeszczenie pamięci ofiar
katastrofy, czyn zniesławienia
wg ustaleń prokuratury.

Źródłem ustaleń prokuratury są ogólnie dostępne publikacje (Raporty) dwóch wersji katastrofy: zbrodni oraz wypadku. Prokurator Hanna Lewinson w uzasadnieniu wyników przeprowadzonych czynności, ustaliła właściwie i precyzyjnie kwalifikację zgłoszonego czynu zniesławienia, czyli zbezczeszczenia pamięci ofiar katastrofy cytat: „Zawiadamiający wskazał, że podejrzani sprawcy stworzyli i rozpowszechniają publicznie nieprawdziwą wersję przebiegu katastrofy z wybuchami i z przypisaniem pilotom nieprawdziwej, sprzecznej z materiałem dowodowym możliwości skorygowania lotu po utracie końcówki skrzydła, co w konsekwencji oznacza zarzut doprowadzenia do katastrofy przez załogę tupolewa. Zawiadamiający podniósł, iż publiczne i świadome rozpowszechnianie nieprawdy o możliwości skorygowania lotu przez pilotów, wyczerpuje znamiona przestępstwa ZNIESŁAWIENIA za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez przypisanie pilotom oficerom Sił Powietrznych RP – ofiarom katastrofy, czynu zdrady I zbrodni.

Dwadzieścia dowodów winy podejrzanego.

Cytat z uzasadnienia: „Przesłuchany w charakterze świadka Ryszard Lendas na okoliczność złożonego zawiadomienia w trakcie przesłuchania potwierdził informacje zawarte w przesłanym do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto, świadek zeznał, iż wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa czerpie z oficjalnych dokumentów opisujących dwie wersje katastrofy: wypadek oraz zamach. Świadek przekazał szereg dokumentów potwierdzających swoje twierdzenia.

Protokół przesłuchania świadka zawiera DWADZIEŚCIA ponumerowanych dowodów. Każdy dowód uzupełniony został wyjaśnieniami zapisanymi do protokołu.

Ilustracja 1. Dowód nr 9 w aktach prokuratury. Fragment transmisji w TVN. Konferencja podejrzanego sprawcy. Jarosław Kaczyński publicznie rozpowszechniał nieprawdę o śmierci ofiar katastrofy, w tym własnego brata, cytat: „Zamordowanie 96 osób, w tym Prezydenta RP, to jest po prostu niesłychana zbrodnia”.

Dla normalnej prokuratury pozyskanie od świadka dwudziestu dowodów winy podejrzanego, to sprawa ze wszech miar pożądana. Ustalenia prokurator Hanny Lewinson, zobowiązywały ją do uzupełnienia materiału o przesłuchanie podejrzanego, sformułowania zarzutów i skierowania sprawy do Sądu dla rozstrzygnięcia o winie podejrzanego lub oczyszczenia go z zarzutów. TAK SIĘ NIE STAŁO!

Główny podejrzany to jednocześnie nad-zwierzchnik prokuratury bez żadnego trybu. Dowody obciążające stojącego ponad prawem podejrzanego, stanowiły problem i zagrożenie dla bytu prokurator Hanny Lewinson. W tym układzie, dla wykazania należnej zwierzchnikowi lojalności, prokurator Hannie Lewinson wystarczyło zakwestionować choć jeden z dwudziestu dowodów. Byłby to wygodny sposób uciszenia świadka i utrącenia niewygodnej sprawy – z klasą. TAK SIĘ TEŻ NIE STAŁO!

Źródła materiału dowodowego – oficjalne publikacje (Raporty) dwóch zespołów ekspertów dostarczały dowodów nie do podważenia. Niemożność zakwestionowania choć jednego dowodu, oznacza mimowolnie pozytywną weryfikację przez prokuraturę dowodów winy podejrzanego sprawcy Jarosława Kaczyńskiego.

Jedyny sposób: Przestępstwo
zatuszować przestępstwem.
Prokurator Hanna Lewinson
poświadczyła nieprawdę
w dokumencie urzędowym.

Aby zapewnić bezkarność podejrzanemu, prokurator dopuściła się czynu karalnego dla zmanipulowania swojej decyzji.

Dowód poświadczenia nieprawdy: Wezwany byłem na okoliczność ZNIESŁAWIENI a nie w sprawie znieważenia.

Mimo, iż od początku chodziło o ZNIESŁAWIENIE, Hanna Lewinson niezgodnie z treścią prawidłowo opisanego przez samą siebie zniesławienia, zmieniła jawnie kwalifikację czynu na ZNIEWAŻENIE, cytat z uzasadnienia: „Za pośrednictwem Prokuratury Krajowej w Warszawie, w dniu 22 marca 2018 roku wpłynęło zawiadomienie Ryszarda Lendas o możliwości popełnienia przestępstwa ZNIEWAŻENIA załogi samolotu TU- 154 za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez przypisanie w/w umyślnego doprowadzenia do katastrofy samolotu.

Ewidentne poświadczenie nieprawdy prokurator wykorzystała do utrącenie kłopotliwej sprawy. Użyła warunku znieważenia, którego nie można zastosować do osób nieżyjących, cytat: „Znieważyć można tylko osobę żyjącą, a podmiotem wskazanym przez zawiadamiającego była załoga samolotu TU-154, która to zginęła w katastrofie lotniczej w kwietniu 2010 roku.” Manipulację Hanna Lewinson wykorzystała do odmowy dalszych czynności procesowych. Ryzykowanie konsekwencjami karnymi za poświadczenie nieprawdy, podłożenie się łamaniem prawa dla ochrony podejrzanego, to czytelny dla laika dowód braku możliwości merytorycznego podważenia przez prokuraturę dowodów winy sprawcy.

Podsumowanie dowodów
przestępstwa Jarosława Kaczyńskiego.

Cykl tekstów Dlaczego Kaczyński musi odejść, to elementarna wiedza o faktach i dowodach dwóch wykluczających się wersji katastrofy i dwóch teoriach spiskowych po dwóch stronach muru. Cykl przybliżył dowody nikczemnych czynów, których nie doszukały się zespoły dziennikarzy śledczych i publicyści zajmujący się katastrofą. Cykl ujawniła tajemnice i wiedzę znaną wyłącznie sprawcy i wąskiej grupie wtajemniczonych związanych z wykreowaniem mitu męczeństwa brata. Przybliżył tajemnice skryte w zapisach czarnych skrzynek.

Rozstrzygną wieloletni spór zbrodnia czy wypadek!

Ryszard Lendas


Dowody i raporty w formacie PDF,
do pobrania tu.

Wszystkie części dostępne również z poziomu menu
na początek